Influence of pH on the preparation of monometallic rhodium and platinum, and bimetallic rhodium-platinum catalysts supported on gamma-alumina

J.H.A. Martens, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-44
TijdschriftApplied Catalysis
Volume46
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit