Influence of hydrothermal treatment on the mechanical and environmental performances of mortars including MSWI bottom ash

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of hydrothermal treatment on the mechanical and environmental performances of mortars including MSWI bottom ash'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen