Inflow and shock formation in supersonic, rarefied plasma expansions

P.J.W. Vankan, S. Mazouffre, R.A.H. Engeln, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
205 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inflow and shock formation in supersonic, rarefied plasma expansions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering

Physics