Infiltration in porous media with dynamic capillary pressure: travelling waves

C.M. Cuesta, C.J. Duijn, van, J. Hulshof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-397
TijdschriftEuropean Journal of Applied Mathematics
Volume11
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit