Inference of termination conditions for numerical loops in Prolog

A. Serebrenik, D. De Schreye

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)719-751
  TijdschriftTheory and Practice of Logic Programming
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift5-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit