Industrial design: which morality do you materialize?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-164
TijdschriftTechnologist
Nummer van het tijdschrift7 (Jan. 20 2016)
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit