Induced liquid phase flow by RF Ar cold atmospheric pressure plasma jet

J.F.M. Rens, van, J.T. Schoof, F.C. Ummelen, D.C. van Vugt, P. Bruggeman, E.M. Veldhuizen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Samenvatting

The plasma of an atmospheric pressure plasma jet strongly interferes with a liquid when it just touches the liquid surface. The gas flow of the jet exerts a force on the liquid surface pushing it downwards, while the plasma exerts a force which is partly counteracting the gas flow induced force. The downward force in the centre of the liquid recipient causes the liquid to circulate with a circulation time of ~2 sec. Due to this circulation the color change of a dye proceeds homogeneously.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2622-2623
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Transactions on Plasma Science
Volume42
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

    Vingerafdruk

Citeer dit