Index profile measurement of asymmetrical elliptical preforms or fibers

W. Blitterswijk, van, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Citaat (Scopus)
147 Downloads (Pure)

Samenvatting

An extension of the beam-deflection method to the case of elliptical preforms with eccentric core (asymmetrical elliptical preforms) is presented, which can be easily implemented on automatic measurement equipment
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-62
TijdschriftFiber & Integrated Optics
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1987

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Index profile measurement of asymmetrical elliptical preforms or fibers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit