Increasing tolerance in passive integrated optical polarization converters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
137 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increasing tolerance in passive integrated optical polarization converters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie