In situ NMR and modeling studies of nitroxide mediated copolymerization of styrene and n-butyl acrylate

L. Hlalele, L. Klumperman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The combination of in situ1H NMR and in situ31P NMR was used to study the nitroxide mediated copolymerization of styrene and n-butyl acrylate. The alkoxyamine MAMA-DEPN was employed to initiate and mediate the copolymerization. The nature of the ultimate/terminal monomer units of dormant polymer chains were identifiedand quantified by in situ31P NMR. Simulations of the styrene and n-butyl acrylate copolymerization mediated by DEPN were investigated using the Predici software package. The rate coefficients of reversible deactivation of chains with n-butyl acrylate as the terminal unit were estimated via parameter estimation studies using Predici. Good correlations were obtained between experimental data and simulated data.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6683-6690
TijdschriftMacromolecules
Volume44
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In situ NMR and modeling studies of nitroxide mediated copolymerization of styrene and n-butyl acrylate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit