In situ heart valve tissue engineering: simple devices, smart materials, complex knowledge

C.V.C. Bouten, A. Driessen - Mol, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)453-455
Aantal pagina's3
TijdschriftExpert Review Medical Devices
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit