In islands and their conversion to InAs quantum dots on GaAs (100): structural and optical properties

A.J. Urbanczyk, G.J. Hamhuis, R. Nötzel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In islands and their conversion to InAs quantum dots on GaAs (100): structural and optical properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie