Improving the usability of research on the public perception of science and technology for policy-making

M. Hisschemöller, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-33
TijdschriftPublic Understanding of Science
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit