Improving partial order reductions for universal branching time properties

W. Penczek, M. Szreter, R.T. Gerth, R. Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-267
TijdschriftFundamenta Informaticae
Volume43
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit