Improvement of the Delsarte bound for t-designs when it is not the best bound possible

S.I. Nikova, V.S. Nikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201-222
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit