Improved methods of estimating monomer reactivity ratios in copolymerization by considering experimental errors in both variables

R. Meer, van der, H.N. Linssen, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
163 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2915-2930
TijdschriftJournal of Polymer Science, Polymer Chemistry Edition
Volume16
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit