Impact of turbulence models and roughness height in 3D steady RANS simulations of wind flow in an urban environment

A. Ricci (Corresponding author), I. Kalkman, B. Blocken, M. Burlando, M. P. Repetto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of turbulence models and roughness height in 3D steady RANS simulations of wind flow in an urban environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen