Impact behaviour of polystyene/EPDM-rubber blends : influence of electron beam irradiation

J.G.M. Gisbergen, van, C.P.J.H. Borgmans, M.C.M. Sanden, van der, P.J. Lemstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Samenvatting

Electron beam irradiation of polystyrene/ethylene propylene diene monomer (PS/EPDM) blends, using polystyrene/polybutadiene block copolymers as compatibilizers, resulted in a two to three fold increase in Izod impact value. This greatly increased impact resistance is probably related to radiation-induced grafting of the butadiene part of the block copolymer, located at the interface, onto the dispersed EPDM particles.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)162-164
TijdschriftPolymer Communications
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact behaviour of polystyene/EPDM-rubber blends : influence of electron beam irradiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit