Immersed boundary method (IBM) based direct numerical simulation of open-cell solid foams: hydrodynamics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
567 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Immersed boundary method (IBM) based direct numerical simulation of open-cell solid foams: hydrodynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Physics