IMD and a family of approximate IMDs

K. Li, Yanren Hou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435-444
TijdschriftActa Mathematica Sinica
Volume43
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit