Identifying puchase-history sensitive shopper segments using scanner panel data and sequence alignment methods

C.H. Joh, H.J.P. Timmermans, P.T.L. Popkowski Leszczyc

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-144
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Retailing and Consumer Services
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit