Hyphenated techniques in capillary gas chromatography

P.J.F. Sandra, F. David

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Selectivity, selective recognition and identification are the key words in hyphenated capillary gas chromatography.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-25
TijdschriftChimica Oggi
Volume10
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyphenated techniques in capillary gas chromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit