Hyper-and-elliptic-curve cryptography

D.J. Bernstein, T. Lange

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper introduces ‘hyper-and-elliptic-curve cryptography’, in which a single high-security group supports fast genus-2-hyperelliptic-curve formulas for variable-base-point single-scalar multiplication (for example, Diffie–Hellman shared-secret computation) and at the same time supports fast elliptic-curve formulas for fixed-base-point scalar multiplication (for example, key generation) and multi-scalar multiplication (for example, signature verification).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-202
TijdschriftLMS Journal of Computation and Mathematics
Volume17
Nummer van het tijdschriftSpec. Issue A
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyper-and-elliptic-curve cryptography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit