Hydrogen peroxide as an intermediate in electrocatalytic reduction of oxygen. A new method for the determination of rate constants

F.T.B.J. Brink, van den, E. Barendrecht, W. Visscher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
163 Downloads (Pure)

Samenvatting

On most electrocatalysts H2O2 is an intermediate in the electroreduction ofoxygen. H2O2 can decompose either chemically or electrochemically and inassessing the performance of the electrocatalyst it is crucial to distinguish betweenthese reaction paths. A simple method is proposed to determine whetheror not the chemical path is followed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2003-2006
TijdschriftJournal of the Electrochemical Society
Volume127
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrogen peroxide as an intermediate in electrocatalytic reduction of oxygen. A new method for the determination of rate constants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit