Hydrodesulfurization and hydrogenation properties of promoted MoS2 and WS2 catalysts under medium pressure conditions

V.H.J. Beer, de, J.G.J. Dahlmans, J.G.M. Smeets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)467-470
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Catalysis
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrodesulfurization and hydrogenation properties of promoted MoS2 and WS2 catalysts under medium pressure conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit