Hydration reactions in pastes C3S + C3A + CaSO4 .2aq. + water at 25°C.III

W.A. Corstanje, H.N. Stein, J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Influences exerted by various additives, by changes in the water/solids ratio and by variations in C3S/C3A ratio at constant CaSO4.2aq./C3A ratio, are consistent with a retardation of the hydration of C3A by local precipitation of amorphous Al(OH)3.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-431
Aantal pagina's15
TijdschriftCement and Concrete Research
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1974

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydration reactions in pastes C<sub>3</sub>S + C<sub>3</sub>A + CaSO<sub>4</sub> .2aq. + water at 25°C.III'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit