Hybridization of a phosphate-methylated adenosine trinucleotide with natural oligothymidines of various lengths : a thermodynamic consideration

M.H.P. Genderen, van, L.H. Koole, H.M. Moody, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-62
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series B: Palaeontology, Geology, Physics, Chemistry, Anthropology
Volume91
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit