Huge birefringence in selectively oxidized GaAs/AlAs optical waveguides

A. Fiore, V. Berger, E. Rosencher, N. Laurent, S. Theilmann, N. Vodjdani, J. Nagle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)

Samenvatting

Selective wet oxidn. of AlAs was used to obtain huge birefringence in GaAs/AlAs optical waveguides. A single polarization waveguide was obtained by oxidizing an AlAs layer buried in a GaAs guiding layer. The TM mode is below cutoff due to the high index contrast between the layers. Applications to phase matching in nonlinear optical conversion are envisaged. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1320-1322
Aantal pagina's3
TijdschriftApplied Physics Letters
Volume68
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Huge birefringence in selectively oxidized GaAs/AlAs optical waveguides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit