How to limit clinical errors in interpretation of data?

P. Wright, C.J.M. Jansen, J.C. Wyatt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We all assume that we can understand and correctly interpret what we read. However, interpretation is a collection of subtle processes that are easily influenced by poor presentation or wording of information. This article examines how evidence-based principles of information design can be applied to medical records to enhance clinical understanding and accuracy in interpretation of the detailed data that they contain.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1539-1543
TijdschriftThe Lancet
Volume352
Nummer van het tijdschrift9139
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'How to limit clinical errors in interpretation of data?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit