How *not* to solve a Sudoku

A.F. Gabor, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We prove NP-hardness of a consistency checking problem that arises in certain elimination strategies for solving Sudoku-type problems.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)582-584
TijdschriftOperations Research Letters
Volume38
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How *not* to solve a Sudoku'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit