How ferrocyanide influences NaCI crystallization under different humidity conditions

S. Gupta, H.P. Huinink, L. Pel, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
206 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1591-1599
Aantal pagina's9
TijdschriftCrystal Growth and Design
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit