How Does Code Readability Change During Software Evolution?

Valentina Piantadosi, Fabiana Fierro, Simone Scalabrino, Alexander Serebrenik, Rocco Oliveto (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
48 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How Does Code Readability Change During Software Evolution?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen