Honeycomb-generated Reynolds-number-dependent wake turbulence

L.C. Thijs (Corresponding author), Rik A. Dellaert, Sina Tajfirooz, Jos C.H. Zeegers, J.G.M. (Hans) Kuerten (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Turbulence
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftX
StatusIngediend - 2020

Citeer dit