Homogenization of a pseudo-parabolic system via a spatial-temporal decoupling: upscaling and corrector estimates for perforated domains

Vertaalde titel van de bijdrage: Homogenizatie van een pseudo-parabolisch systeem via een spatiaal-temporale ontkoppeling: opschaling en corrector schattingen voor geperforeerde domeinen

Arthur Vromans, Fons van de Ven, A. Muntean (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel bepalen we de convergentiesnelheid van de opschaling van een pseudoparabolisch systeem dat drift termen en schaalseparatie van grootte ϵ≪1 bevat. Zowel de opschaling als de bepaling van de convergentiesnelheid buiten een natuurlijke spatiaal-temporele decompositie uit, welke het pseudoparabolisch systeem splitst in een spatial elliptische partiele differentiaalvergelijking en een temporele gewone differentiaalvergelijking. We breiden de toepasselijkheid uit naar ruimte-tijd domeinen die een product zijn van spatiale en temporale domeinen, zoals tijdsonafhankelijke geperforeerde spatiale domeinen. Als laatste tonen we voor special gevallen convergentiesnelheden voor globale tijden, dat is t∈R+, door tijdsintervallen te gebruiken die convergeren naar R+ als ϵ↓0.
Vertaalde titel van de bijdrageHomogenizatie van een pseudo-parabolisch systeem via een spatiaal-temporale ontkoppeling: opschaling en corrector schattingen voor geperforeerde domeinen
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)548–582
Aantal pagina's35
TijdschriftMathematics in Engineering
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 jul 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Homogenizatie van een pseudo-parabolisch systeem via een spatiaal-temporale ontkoppeling: opschaling en corrector schattingen voor geperforeerde domeinen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit