Homogeneous nucleation of water between 200 and 240 K: New wave tube data and estimation of the Tolman length

V. Holten, D.G. Labetski, M.E.H. Dongen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer104505
Pagina's (van-tot)104505-1/9
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume123
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit