Hole injection reactions and the potential distribution at the p-GaAs/electrolyte interface under anodic polarization

J.J. Kelly, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)589-
TijdschriftElectrochimica Acta
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit