High-temperature epoxidation of soybean oil in flow : speeding up elemental reactions wanted and unwanted

B. Cortese, M.H.J.M. Croon, de, V. Hessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-temperature epoxidation of soybean oil in flow : speeding up elemental reactions wanted and unwanted'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering