High-spin cation radicals of meta-para aniline oligomers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

121 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4492-4501
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume119
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit