High speed electroabsorption modulator in the generic photonic integration platform

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit