High-speed characterization of ECN spray a using various diagnostic techniques

M. Meijer, J. Galle, L.M.T. Somers, J.G.H. Griensven, van, S. Verhelst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Diesel spray experimentation at controlled high-temperature and high-pressure conditions is intended to provide a more fundamental understanding of diesel combustion than can be achieved in engine experiments. This level of understanding is needed to develop the high-fidelity multi-scale CFD models that will be used to optimize future engine designs.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1238-1248
Aantal pagina's11
TijdschriftSAE International Journal of Engines
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'High-speed characterization of ECN spray a using various diagnostic techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit