Hierarchical vehicle routing problems

L. Stougie, A. Marchetti Spaccamela, A.H.G. Rinnooy Kan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)571-586
  TijdschriftNetworks
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit