Heterogeneous catalysis in a micro channel using a layer of carbon nano fibers on the channel wall

S.R.A. Loos, de, J. Schaaf, van der, M.H.J.M. Croon, de, T.A. Nijhuis, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heterogeneous catalysis in a micro channel using a layer of carbon nano fibers on the channel wall'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering