Het ontwerp van een kwaliteitsmanagementsysteem voor medische technologie, geïmplementeerd voor infuustechnologie

Frank van Kuijk

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Samenvatting

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede (ZGV) levert zorg in een hoogcomplexe omgeving. Deze zorg wordt mogelijk gemaakt en ondersteund door middel van medische technologie. Gebruik van medische technologie biedt dus kansen. Hiertegenover brengt de toepassing ook risico’s met zich mee. Kwaliteitsmanagement is het beheersen van deze risico’s, plus het aangrijpen van de kansen die medische technologie met zich meebrengt.
Om de risico’s van toepassing van medische technologie te beheersen heeft het ZGV verschillende kwaliteitsprocessen ingericht. Denk hierbij aan een onderhoudsproces, een proces om scholing van zorgprofessionals te borgen, een proces om incidenten te behandelen, een proces om de sterilisatieprocedures te valideren, enzovoort. Hierbij ontbrak echter nog de samenhang en een goed overzicht. Op die manier was het ZGV blind voor eventuele gaten, waar risico’s zich konden voordoen. Binnen dit ontwerpproject is een systeem ingericht wat dit overzicht en deze samenhang geeft, waarbij het systeem zelf door middel van een regelkring zichzelf continu test en verbetert. Dit systeem wordt het kwaliteitsmanagementsysteem genoemd.
Medische technologie is één van meerdere domeinen binnen de ziekenhuiszorg die risico’s en kansen met zich meebrengen en daardoor direct invloed heeft op de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Ook hebben deze domeinen onderling invloed op elkaar. Om keuzes te maken is het daarom van belang om de domeinen integraal te benaderen. Een hulpmiddel hiervoor is een integraal risicomanagementsysteem. Het ontwerp van het kwaliteitsmanagementsysteem medische technologie is zó opgezet, dat de inrichting ervan als voorbeeld dient voor andere domeinen binnen het ZGV, die tezamen het integrale systeem vormen. Het ziekenhuis heeft hiermee een tool om keuzes te kunnen maken die ziekenhuisbreed het beste effect hebben.
Medische technologie kent verschillende sub-domeinen en verschillende technologiegroepen. Binnen dit ontwerp is het systeem voor de technologiegroep infuustechnologie geïmplementeerd. Dit systeem is getoetst waarmee is aangetoond dat kwaliteitsmanagement in de breedte een verbeterslag heeft doorgemaakt. Het fungeert daarmee al blauwdruk voor andere technologiegroepen, zodat na uitrol het gehele managementsysteem medische technologie een stap volwassener zal worden.
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • Lansbergen, Michaël D.I., Begeleider
  • Overvelde, Marlies, Externe begeleider, Externe Persoon
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2021

Bibliografische nota

PdEng thesis. - Confidential.

Citeer dit