Het ontstaan van de aardse atmosfeer in onderzoek

H. Zeedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

A computer-assisted model study was made of the evolution of the Earth's atm. Variations in the compn. (relative abundances of CH4, N2, CO2, NH3, and O2) of the Earth's atm. during the Earth's history were mainly controlled by variations in the amt. of CO2 in the seawater and variations in the capacity of the seawater for absorbing acid and alk. gases. [on SciFinder (R)] Wanneer de afstand van de aarde tot de zon 1 % groter was geweest dan ze nu is, dan was er 2 miljard jaar geleden een permanente ijstijd ontstaan, die de aarde voorgoed onleefbaar gemaakt zou hebben. Dit is één van de resultaten van het door NASA verrichte onderzoek naar bet ontstaan van de aardatmosfeer
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)711-713
TijdschriftChemisch Weekblad Magazine
Nummer van het tijdschriftOct.
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit