Het modelleren van de effecten van assortimentssamenstelling op consumenten-keuzegedrag: een voorbeeld met betrekking tot bloemenwinkels

K. Koelemeijer, H. Oppewal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel presenteert een methode om de relaties vast te stellen die bestaan tussen items binnen en tussen produktcategorieën of assortimenten. We modelleren het nut van een artikel in een hypothetisCh assortiment als functie van de verkrijgbaarheid en eigenschappen van andere artikelen in dat assortiment met behulp van het extended logit model. Op deze wijze kunnen we substitutie, complementariteit en asymmetrische dominantie-effecten modelleren en schatten als kruiseffecten. De gegevens voor ons model worden verkregen uit keuze-experimenten waarin zowel de samenstelling van assortimenten als de beslissingsomgeving, waaronder winkelsfeer, worden gevarieerd. We illustreren onze benadering met een toepassing in de snijbloemendetailhandel. We vinden dat aankoopbeslissingen door consumenten in een winkel worden beïnvloed door omvang en samenstelling van het assortiment in die winkel en eveneens afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een concurrerende winkel. De sfeer in de winkel en de eigenschappen van een eventuele concurrerende winkel, afstand, sfeer en keuzemogelijkheden, blijken echter weinig invloed te hebben op de beslissing of en waar bloemen worden gekocht. Substitutie vindt plaats tussen snijbloemen van hetzelfde soort, maar niet in gelijke mate voor alle soorten.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)75-84
TijdschriftJaarboek Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoek en Informatiemanagement
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit