(Her)structurering van het MDO-proces en rapportage voor slokdarm- en maagcarcinoom

L.R.E. Vermeulen

Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

1009 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanuit het veld ligt een duidelijke wens om binnen de oncologie het registratieproces en de beslissingsondersteuning op basis van de richtlijnen (beter) te laten aansluiten bij het klinische zorgproces. Om dit te realiseren is Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), die de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) beheert, het OncolinQ zorginnovatieprogramma gestart. Het OncolinQ-pilotproject AMC en VUmc heeft als doel om middels een verbeterde MDO-rapportage, waarbij discreet vastgelegd wordt conform de informatiestandaard en beslissingsondersteuning kan worden aangeroepen, de kwaliteit van het MDO-proces voor slokdarm- en maagcarcinoom te verhogen. In het verlengde daarvan is de doelstelling van het jaarproject om te komen tot een ontwerp op de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel (Nictiz, 2017) behorende bij het MDO-proces en het registratieproces voor de NKR en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en daarbinnen te focussen op de ontwikkeling van het informatiemodel en de MDO-rapportage in Epic voor het AMC en VUmc.
Om dit doel te bereiken zijn de verschillende stappen van de ontwerpcyclus doorlopen, waarbij uitgebreid stilgestaan is bij het in kaart brengen van de processen en informatiestromen in het MDO-proces en het registratieproces. Deze informatie is gebruikt om het Programma van Eisen (PvE) mede vorm te geven, de vier ontwerpbesluiten te nemen en diende als basis voor het ontwerp en de ontwikkeling van het informatiemodel. Aangezien het MDO-proces en registratieproces nog niet volledig ondersteund worden conform de registratie aan de bron-principes is voor de ontwikkeling van de MDO-rapportage gewerkt aan de hand van een tijdelijk informatiemodel, dat ervoor moet zorgen dat de registratielast van de zorgverleners zo beperkt mogelijk blijft. Door gebruik te maken van de prototyping techniek is met de zorgverleners gewerkt aan het finetunen van de nieuwe MDO-rapportage en daarmee indirect ook aan de informatiemodellen en het ontwerp. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de implementatie van de nieuwe MDO-rapportage, waarvan de eerste variant inmiddels in gebruik is genomen in het AMC. De grootste inspanning hierbij zit hem in de nieuwe werkwijze die de zorgverleners moeten aanleren in Epic om profijt te hebben van de registratie aan de bron-principes.
Het opgeleverde ontwerp is schematisch weergegeven in Figuur 1 en gaat uit van het informatiemodel voor het MDO-proces en het registratieproces voor slokdarm- en maagcarcinoom en de bijbehorende MDO-rapportage in Epic. Om hergebruik van informatie in deze processen mogelijk te maken dienen er nieuwe uitgaande koppelingen te komen naar de NKR en de beslissingsondersteuningsapplicatie Oncoguide en ingaande koppelingen met Oncoguide en de bronsystemen van de onderzoeksafdelingen, waarbij geldt dat de onderzoeksafdelingen ook synoptische verslaglegging dienen door te voeren in hun bronsystemen en werkwijzen. Dit is noodzakelijk om eenmalige registratie, meervoudig gebruik te realiseren en de registratielast van de zorgverleners te verminderen.
Als gevolg van de genomen ontwerpbesluiten is niet het volledige PvE meegenomen in het ontwerp, maar is deze wel geschikt voor de praktische uitwerking in Epic. Desondanks voldoet het ontwerp wel in hoge mate aan de kaders en legt daarmee de basis in de informatievoorziening die nodig is om een groot deel van de benoemde resultaten en de projectdoelstelling te kunnen behalen. Of deze resultaten in de praktijk ook gehaald kunnen worden, zal afhangen van de mate waarin zorgverleners zich houden aan de dossierhygiëne en of de logistieke afstemming plaatsvindt om te zorgen dat informatie tijdig beschikbaar is voor hergebruik in het proces.
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • Boon, J.G. (Hans), Begeleider
  • Kaymak, Uzay, Begeleider
  • Minderman, Niels, Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning22 jan. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 22 jan. 2018

Bibliografische nota

PDEng thesis.

Citeer dit