Helicity Induction and Amplification in an Oligo(p-phenylenevinylene) Assembly through Hydrogen-Bonded Chiral Acids

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8206-8211
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume46
Nummer van het tijdschrift43
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit