Heavy-traffic analysis of mean response time under Shortest Remaining Processing Time

M. Lin, A.C. Wierman, B. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heavy-traffic analysis of mean response time under Shortest Remaining Processing Time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde