Heat transfer predictions for micro-/nanochannels at the atomistic level using combined molecular dynamics and Monte Carlo techniques

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heat transfer predictions for micro-/nanochannels at the atomistic level using combined molecular dynamics and Monte Carlo techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen