Heat-integrated novel process of liquid fuel production from bio resources : process simulation and costing study

I. Vural - Gursel, Q. Wang, V. Hessel, T. Noel, G.A. Kolb, A. Veen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)931-936
Aantal pagina's6
TijdschriftChemical Engineering Transactions
Volume39
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit